تایید تیم اونار در مرحله اول مسابقه اپلیکیشن زبان انگلیسی

28

اسف 1397

تایید تیم اونار در مرحله اول مسابقه اپلیکیشن زبان انگلیسی


تیم اونار با ارسال طرح اولیه در مرحله اول مسابقه زبان انگلیسی برای مدیران در problem.ir مورد تایید قرار گرفت.

در نظر داریم در این مسابقه اپلیکیشن زبان انگلیسی ویژه ای با بهره گیری از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی و افزوده طراحی و نشر دهیم.


About Auther

USA