واقعیت مجازی

08

خرد 1396

واقعیت مجازی


فناوريی است که در آن محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر قرار می گیرد و براساس حرکت سر و بدن آن محیط مجازی تعامل برقرار می کند. به عبارت ديگر هنگامی که يک فرد هدست واقعیت مجازی را بر روی سر خود نصب می کند، در جلوی چشمان خود محیطی را مشاهده می کند که براساس تغییر موقعیت بدنش تغییر می کند و ذهن انسان پس از مدتی می پذيرد که در يک محیط واقعی قرار گرفته است . يک محیط واقعیت مجازی در هدست واقعیت مجازی توسط اپلیكیشن های اختصاصی آن به وجود می آيد. برخی از اين محیط ها بصورت گرافیک رايانه ای و سه بعدی هستند و برخی ديگر نیز ويدئوها يا تصاويری 360 درجه از محیط های واقعی هستند که از قبل فیلمبرداری شده اند. با اين قابلیت فناوری واقعیت مجازی میتوان اين امكان را فراهم کرد تا افراد بتوانند از امكانات و مكان شما به خوبی ديدن کنند .

در حال حاضر و با توجه به تكنولوژی های فعلی بوجود آوردن يک تجربه واقعی با واقعیت مجازی به دلیل وجود محدوديتهايی نظیر پردازش توان، رزولوشن صفحه نمايش و پهنای باند مشكل میباشد.لازم به ذکر است واقعیت مجازی را نبايد با واقعیت افزوده اشتباه گرفت زيرا در واقعیت افزوده اطلاعاتی مانند تصوير يا متن هنگامی که با اپلیكیشن مربوط در حال مشاهده مكان يا تصويری خاص هستیم به تصوير افزوده می شود که البته همین مورد باعث ايجاد محدوديت هايی نیز میباشد که از دلايل عدم رشد اين فن آوری است .
از دلايل جذابیت واقعیت مجازی ، تغییر الگوی ذهنی ما در مشاهده تصاوير مجاز ی خارج از 4 قاب مشخص می باشد . برای مثال هنگامی که ما در حال مشاهده فیلمی در مانیتور هستیم، در صورتی که سر خود را بچرخانیم محیط واقعی که در آن قرار داريم رامشاهده می کنیم اما در واقعیت مجازی اين الگو در هم شكسته شده و در صورت چرخاندن سر و تغییر زاويه ديد باز هم در محیط مجازی قرار خواهیم داشت


Leave A Comment

USA