آموزش

آموزش

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی کتاب، جزوه، دفتر قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید.
مثال :
کاربران گوشی هوشمند خود را بر روی بخشی از کتاب که در مورد سیستم گردش خون انسان است گرفته و فیلمی راجع به آن می توانند مشاهده کنند.
نتایج :
 خریداران و مشتریان زیادی جذب می شوند.
 باعث افزایش مشتریان و فروش می گردد.
 کتاب هوشمند و دیجیتالی را بوجود می آید.
 قابلیت پخش فیلم بوجود خواهد آمد.
 قابلیت حل مسئله درسی توسط واقعیت افزوده بوجود می آید.
قابل استفاده :
 مدارس
 دانشگاه ها
 انتشارات
 مراکز آموزشی

USA